Η iWaterS προσφέρει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες λύσεις στην επεξεργασία του πόσιμου νερού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην απόδοση με στόχο την κερδοφορία του πελάτη.

Προσφέρεται πλήρες πρόγραμμα Επεξεργασίας Νερού, πόσιμου ή βιομηχανικού. Χρησιμοποιώντας απλά φίλτρα, αυτόνομες (με χρήση φωτοβολταϊκών) μονάδες παραγωγής, ή μεγάλες εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων λύσεων σε τομείς δραστηριοποίησης όπως :

Διαχειριση ομβριων υδατων

Η αστικοποίηση, με την εκτεταμένη αύξηση των αδιαπέρατων επιφανειών, μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές στα υδρολογικά δεδομένα, στα υδραυλικά και στα φυσικά χαρακτηριστικά των υδατορρεμάτων. Επίσης μπορεί να επηρεάσει τα υδατικά και χερσαία οικοσυστήματα, τη δομή των ενδιαιτημάτων και τη βιοποικιλότητα, όπως και να μεταβάλλει την ποιότητα του νερού των υδάτινων σωμάτων. Οι συμβατικές μέθοδοι διαχείρισης όμβριων υδάτων είναι δαπανηρές και αντιμετωπίζουν το βρόχινο νερό, μόνο ως όχληση, και όχι ως φυσικό πόρο.

Η iWaterS έχει αναπτύξει πρακτικές διαχείρισης των όμβριων υδάτων, οι οποίες συνδυάζονται με οικολογικές μεθόδους – λύσεις. Τέτοιες μέθοδοι είναι τα φυτεμένα δώματα, τα υδατοπερατά οδοστρώματα και πεζοδρόμια και οι ομβροδεξαμενές.

Η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών διαχείρισης συντελεί: