Η iWaterS προσφέρει συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες των καλλιεργητών όσο και τις ανάγκες των Φορέων διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ).

Η iWaterS αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των καλλιεργητών για την επίβλεψη και τον προγραμματισμό της άρδευσης, έχει αναπτύξει συστήματα παρακολούθησης – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού καθώς και λογισμικά παρακολούθησης και προγραμματισμού των κύκλων άρδευσης στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας και των μειωμένων εισροών.

Οι λύσεις που προτείνονται επιτυγχάνουν τη συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων όπως είναι η λειτουργεία των αρδευτικών δικτυών (παροχή, πίεση, κατανάλωση, κλπ.), η συλλογή και αποθήκευση των ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος άρδευσης.

Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό μπορούν να εκτιμηθούν σε ημερήσια βάση (ΕΤc – Υδατικό ισοζύγιο) και να εφαρμοστεί η ανάλογη δόση άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Η διαχείριση των συστημάτων πραγματοποιείται μέσω των τηλε – ελεγκτών. Η διαχείριση μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα μέσω ασύρματης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογίας NB-IoT ή με χρήση δρομολογητή σύνδεσης. Σε συνδυασμό με τη χρήση μικροκλιματικών ή μετεωρολογικών σταθμών, είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας άρδευσης με βάση τις συνθήκες που επικρατούν. Επιπλέον, με τη χρήση των προαιρετικών αισθητήρων παρέχεται η δυνατότητα της αυτόνομης μεταβολής των κύκλων άρδευσης με βάση την υγρασία του εδάφους και τα ποσοστά βροχόπτωσης με δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη.

Στόχος των συστημάτων είναι η κεντρική παρακολούθηση όλων των αρδευτικών δικτύων, ο έγκαιρος εντοπισμός της προέλευσης των απωλειών ύδατος, η έγκαιρη αντιμετώπιση των βλαβών και η σωστή εφαρμογή δόσης άρδευσης. Τελικός στόχος των συστημάτων είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας μέσω της εξ αποστάσεως διαχείρισης των αγροτεμαχίων.